مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

مریم امانی

فوق لیسانس ادیان و عرفان

کارشناس مسئول امور شاهد و ایثارگران

معاون اجرایی مجتمع نبوت طارمسر

کسب مقام مدیر نمونه استانی

مدیر و موسس هنرستان غیر دولتی شریف

مربی طرح هسته جوان اداره تبلیغات اسلامی

مشاور بانوان فرمانداری

معاون اجرایی و فناوری هنرستانها

رابط فرهنکی بنیاد شهید

مدیر دبیرستان متوسطه اول نرجس لولمان

رزومه کاری
سوابق کاری
۱۳۷۲ - تاکنون
۲۸ سال سابقه کار
فرهنگی

مدیریت مدارس  هنرستان ، دبیرستان نظری ، متوسطه اول ، معاون اجرایی مدیر دروس ، مربی پیش دبستانی ، کارشناس اداری

محل کار کنونی
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

کارشناس مسئول امور شاهد وایثارگران ومشارکتهای مردمی ناحیه یک رشت (ضیابری)

سوابق تحصیلی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
آخرین مدرک تحصیلی
دانشگاه کرج

فوق لیسانس ادیان وعرفان